Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GL Advisory B.V.

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer:  GL Advisory B.V.
1.2 Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
1.3 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
1.4 Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.5 Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer (hierna genoemd AV).

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.
2.2 Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3 Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6 De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
2.7 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
3.2 De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever al met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.
4.2 De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
5.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
6.2 Indien opdrachtgever de hiervoor genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.4 Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.
6.5 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 7 Informatieplicht
7.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;
d. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft / hebben aangevraagd;
e. in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
8.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
8.3 Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
8.4 Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
8.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9 Geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

Artikel 10 Opzegging
10.1 Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.2 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10.3 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting / Ontbinding
11.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien:
a. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van opdrachtnemer;
b. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
c. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;
d. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
e. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
12.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 15,00 welke ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. Tevens worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.
12.3 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
12.5 In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
13.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings, – en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
13.5 Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.6 Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14 Reclames
14.1 Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
14.2 Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
14.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

Artikel 15 Leveringstermijn
15.1 Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q.; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
15.2 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
15.3 De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
15.4 Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
16.2 Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
16.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
16.4 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing.
16.5 Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
16.6 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
16.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
16.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens en/of documenten. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of documenten.

Artikel 17 Vrijwaring
17.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
17.2 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang
18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
19.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5 Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20 Vervaltermijn
20.1 Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, ten opzichte van opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijzigingen
22.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene
voorwaarden te wijzigen.
22.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. Op verzoek worden u de algemene voorwaarden (zonder kosten ) toegezonden.